Groen Wageningen ontwikkel je samen

Samen met betrokken Wageningers, natuur- en milieuorganisaties en de Woningstichting heeft de gemeente in 2016 het Groenbeleidsplan van Wageningen ontwikkeld. Doel is het groen een prominente plek in de stad te geven. Dit doet de gemeente door ruimte te bieden aan bewonersinitiatieven en door samen te werken met groene organisaties. Zodat iedereen kan genieten van een groen Wageningen.

Hieronder ziet u een overzicht van de activiteiten die gemeente Wageningen onderneemt om de stad en omgeving te vergroenen.

Ecologisch beheer

 • In het buitengebied en langs doorgaande wegen worden bermen ecologisch beheerd. De gemeente stemt het maaitijdstip af op het gewenste eindbeeld; een berm met een kruidenrijke vegetatie. Daarmee neemt de ecologische waarde van de kruidachtige bermen toe.
 • Daar waar mogelijk worden ook gazons en speelvelden ecologisch beheerd. Op bepaalde plekken wordt op een minder intensieve manier gemaaid en het maaisel afgevoerd. Zo worden ecologisch waardevolle zomen langs beplantingsvakken, struiken en bosplantsoen gecreëerd.
 • De gemeente levert een bijdrage aan de ondersteuning van bijenvolken door de adoptie van een aantal bijenkasten.
 • De gemeente beschermt monumentale bomen. Overige bomen worden beschermd via de bomenverordening.

Samenwerking met groene organisaties

 • De gemeente werkt samen met het Groenberaad (afgevaardigden van groene organisaties) om de huidige en toekomstige waarden van het groen te borgen bij ontwikkelingen in het openbaar domein.
 • De gemeente heeft samen met groene organisaties een uitvoeringsprogramma buitengebied opgesteld waarbij de gemeente initiator en facilitator is.
 • In overleg met de Woningstichting initieert de gemeente de organisatie van Operatie Steenbreek vanaf nu op jaarlijkse basis. Hierbij wordt verdere verstening van achtertuinen van huur- en koopwoningen tegengegaan. De gemeente neemt hierbij een faciliterende rol in en ontwikkelt in samenspraak met de Woningstichting een folder.
 • De gemeente organiseert samen met het Groene Wiel de jaarlijks terugkerende Boomfeestdag. Het streven hierbij is om ieder basisschoolkind gedurende zijn/haar basisschooltijd een boom te laten planten. De gemeente levert hierbij materiaal en menskracht; het Groene Wiel zorgt voor de contacten met de scholen.
 • De gemeente doet mee met de Green Deal ‘1.000 ha nieuwe stedelijke natuur’ en streeft ernaar om hier dit jaar een handtekening te kunnen zetten. Hiermee draagt zij bij aan de zichtbaarheid en stimulering van de realisatie van nieuwe stedelijke natuur.

‘Gemeente neemt ons serieus, dat geeft energie’
Gaby Schmelzer van de Bomenstichting zit in het Groenberaad, een adviesorgaan voor de gemeente. Zij voelt zich serieus genomen. “We hadden als Bomenstichting vroeger wel eens één op één gesprekken met medewerkers van de gemeente, over kapaanvragen, maar toen werden we vaak eerder als lastig ervaren dan als serieuze gesprekspartner gezien. Nu zitten we structureel met elkaar om tafel, met alle groene organisaties in Wageningen. Eest was het twee keer per jaar, nu zelfs vier keer. We adviseren over voor ons belangrijke zaken, dat geeft energie. Zo stellen we in overleg met de gemeente de ecologische groenstructuur van Wageningen op, en zijn betrokken bij herinrichting van het groen zoals bij de pilot voor de Tarthorst. We merken dat de gemeente echt een omslag heeft gemaakt: waar groen eerst altijd de sluitpost was, staat het nu echt op de agenda. Het kost bergen tijd, maar dat is niet erg als je daarmee bereikt wat je belangrijk vindt.”

Bewonersparticipatie

 • De gemeente stimuleert buurtgroenbeheer. De ondersteuning vindt plaats in de vorm van kennis en het beschikbaar stellen van werkgereedschap en ze probeert hierbij zoveel mogelijk maatwerk te leveren.
 • Om de inwoners meer bij het groenbeleid in de directe leefomgeving te betrekken, investeert de gemeente de komende jaren in verbeterde communicatie. Ook het afgelopen jaar heeft ze hierop ingezet.

Ruimtelijke Ordening

 • Als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan start de gemeente dit voorjaar nog, in overleg met de groene organisaties, met het in kaart brengen van de ecologische structuur van haar gebieden.
 • Om bij planontwikkeling doelen uit het groenbeleid te realiseren is de Groentoets afgerond en wordt deze opgenomen in alle voorstellen die naar het college en de raad gaan.
 • De gemeente stimuleert natuurinclusief bouwen: rekening houden met gevolgen voor ecologie. Natuurinclusief bouwen is in concept opgenomen in het gemeentelijke duurzaamheidsprofiel dat ingezet wordt bij gebiedsontwikkeling.
 • De gemeente streeft naar een minimum wenselijk percentage groen per wijk. Ze zet dit in bij gebiedsontwikkeling, maar ook bij renovaties van de openbare ruimte van wijken.
 • De gemeente gaat een groenfonds inrichten, om hiermee de wijken die onder de 10% groen zitten te kunnen vergroenen en om zelf aan herplantplicht te kunnen voldoen. Het groenfonds wordt vanaf 2019 ingesteld.
 • De gemeente streeft naar het handhaven en versterken van de bestaande groenstructuur, ook dit is het uitgangspunt bij gebiedsontwikkeling en bij renovaties van wijken.
 • De gemeente heeft als onderdeel van haar uitvoeringsprogramma ‘Binnenstad’ het vergroenen van de binnenstad in de Wageningse straatjes uitgewerkt. Ze werkt momenteel aan vergroening van het busstation.
 • De gemeente stelt per wijk vervangingsplannen voor nieuw groen op. Nieuw groen wordt aangeplant dat beter te onderhouden is, met inheemse soorten die beter aansluiten bij de ecologische structuur.
 • Wanneer er groen verwijderd moet worden, wordt er aan groencompensatie gedaan door op andere plekken groen aan te leggen.
 • In het Groenbeleidsplan is vastgesteld dat de gemeente in 2018 het kwaliteitsniveau van de hoofdgroenstructuur verhoogt. Naast hoofdinvalswegen worden ook het BSP en de Campus hierin meegenomen.
 • Intern stimuleert de gemeente een integrale uitvoering van het groenbeleidsplan, zodat het werken aan de beleidsdoelen van het groen zoveel mogelijk ook door andere gemeentelijke beleidsvelden worden gezien en worden meegenomen.